Specjalna oferta dla nowych klientów - wdrożenie gratis!

Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Marketing Nieruchomości dostępny pod adresem internetowym https://marketingnieruchomosci.pro/ prowadzony jest przez MISN.PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-134., KRS: 0000962791, NIP: 5242937026, REGON: 521574841.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumenta korzystających ze Sklepu i określa w szczególności zasady i tryb zawierania Umów z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy. Niniejszy Regulamin odnosi się także do innych umów zawieranych na odległość bez pośrednictwa Sklepu, w tym umów zawieranych telefonicznie.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 8 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
 1. Klienci zobowiązani są zapoznać się z postanowieniami regulaminu przed dokonaniem zakupu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. O ile Strony zawrą jednak Umowę, która będzie obejmować postanowienia sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, stosuje się – w zakresie objętym taką kolizją – postanowienia umowne; w pozostałym zakresie Regulamin nadal wiąże Strony.
 1. Każdy Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem, pobrania go i wydrukowania w każdym czasie, klikając na stronie internetowej sklepu MN Marketing Nieruchomości w hiperlink „Regulamin”.
 1. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu Marketing Nieruchomości odnoszące się do produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. Wysłanie Formularza Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie oferty kupna Usługi za cenę i na warunkach wskazanych w ich opisie. 

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu jak i umowę zawartą na odległość bez pośrednictwa Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Sprzedawca – MISN.PRO Sp. z o.o. z/s w Warszawie, KRS: 962791.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów na odległość.
 5. Strony – Klient i Sprzedawca.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://marketingnieruchomosci.pro/
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu, jak i z pominięciem Sklepu, zwłaszcza za pomocą komunikacji telefonicznej lub e-mailowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 11. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie, a także pliki wykonane w ramach realizacji Zamówienia.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usługi do koszyka, określenie parametrów zamówienia oraz określenie warunków Umowy.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi do zakupu, a także istnieje w nim możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. Usługa – usługa polegająca na wykonaniu i obróbce fotografii, nagrań video, tzw. usługa „home staging”, przygotowanie wirtualnego spaceru po nieruchomości, jak również pakiety kilku takich usług, a także inne usługi z zakresu marketingu nieruchomości wykonane na indywidualne zlecenie Klienta, a będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Umowa –umowa na odległość zawarta na realizację usługi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

  § 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Książkowa 10/5U, 03-134 Warszawa.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@marketingnieruchomosci.pro
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 577 050 333
 4. Numer fax Sprzedawcy: brak
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 67109018410000000150134008
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

  § 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne są:

a)urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b)aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c)włączona obsługa plików cookies. 

2. Możliwe jest także składanie Zamówień bez pośrednictwa Sklepu, w ramach umowy zawartej na odległość, tj. z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy podanych w § 3 pkt 2 i 3. W tym wypadku koniecznym jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu lub e-mailowo lub telefonicznie z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy podanych w § 3 pkt 2 i 3.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych jako cena brutto (z podatkiem VAT) i netto (bez podatku VAT).
 4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana zostanie podana w Sklepie w opisie Usługi.

  § 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5. Usunięcie Konta w Sklepie jest równoznaczne z utratą dostępu do linku do folderu z materiałami stanowiącymi wykonanie Usługi w ramach realizacji zamówienia.

  § 7

Składanie, przyjmowanie i realizacja Zamówień

 1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu należy:
 1. wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. zalogować się do Konta w Sklepie;
 3. wypełnić Formularz zamówienia i potwierdzić zgodność danych do faktury z zadeklarowanymi danymi do faktury znajdującymi się na Kocie Klienta, wyrazić zgodę na rozpoczęcie – po zawarciu umowy – spełniania Usługi przez Sprzedawcę, kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
 1. W celu złożenia Zamówienia z pominięciem Sklepu, Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą, wysyłając na adres e-mailowy Sprzedawcy zapytanie ofertowe, opisując w nim rodzaj wybranej usługi lub telefonicznie pod numerem telefonu określonym w § 3 pkt 3 w dniach i godzinach wskazanych w § 3 pkt 6. Koszt połączenia ponosi Klient według stawek operatora. Podczas rozmowy telefonicznej lub w zwrotnej wiadomości e-mail Sprzedawca m.in. udziela Klientowi informacji o cenie Produktów, którymi zainteresowany jest Klient, weryfikuje ich dostępność, powiadamia o danych Sprzedawcy, z którym zawarta będzie Umowa oraz odpowiada na ewentualne pytania Klienta. Na podany przez Klienta adres e-mail Sprzedawca wysyła Formularz Zamówienia, który Klient wypełnia i wyraża zgodę na rozpoczęcie – po zawarciu Umowy – spełniania Usługi przez Sprzedawcę. Klient zobligowany jest odesłać Formularz na adres e-mail Sprzedawcy oraz opłacić Zamówienie.
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia z pominięciem Sklepu jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego opłacenie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o rozpoczęciu spełniania świadczenia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą.
 1. W trakcie realizacji zamówienia Klient ma możliwość telefonicznego lub e-mailowego zgłoszenia Sprzedawcy chęci wprowadzenia indywidualnych modyfikacji Zamówienia, np. co do ilości wykonanych fotografii czy sposobu prezentacji nieruchomości. Po przeanalizowaniu zgłoszonych modyfikacji pod względem ich zgodności z możliwościami technicznymi, zwłaszcza dostępnym dla Sprzedawcy sprzętem elektronicznym służącym do realizacji usługi oraz uwzględniając obecny etap realizacji Usługi, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia modyfikacji, powiadomi Klienta telefonicznie lub mailowo o uwzględnieniu bądź niemożności uwzględnienia żądanych modyfikacji oraz ich wpływu na cenę Usługi.
 1. Klient wyraża zgodę na dostarczenie faktury elektronicznie na Konto Klienta bądź na adres e-mail Klienta (w przypadku złożenia zamówienia z pominięciem Sklepu) w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. Jeśli w trakcie wykonywania Usługi, Klient dokonuje indywidualnych jej modyfikacji powodujących zwłaszcza zmianę ceny Usługi, dodatkowa faktura za żądane modyfikacje przesłana zostanie elektronicznie na Konto Klienta lub na adres e-mail Klient w terminie 3 dni od powiadomienia Klienta o uwzględnieniu modyfikacji.
 2. Dostawa linków umożliwiających pobranie treści cyfrowych następuje w terminie wskazanym w opisie Usługi jako termin jej realizacji. W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z podaniem nowego terminu wykonania usługi.
 3. W przypadku zamówienia Usług o różnych terminach realizacji, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 4. Materiały elektroniczne przygotowane przez Sprzedawcę w ramach realizacji Usługi dostarczone zostaną Klientowi na Konto w Sklepie, a w przypadku złożenia zamówienia z pominięciem Sklepu – na adres e-mail Klienta, w formie linku do folderu z materiałami. Ilość pobrań/dostępów czy okres dostępu do materiałów elektronicznych wykonanych w ramach realizacji Usługi może być limitowany, a dane te będą podane w opisie Usługi.
 1. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym w Regulaminie, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i zaproponuje inny termin realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowego terminu realizacji zamówienia, wówczas zamówienie traktuje się jako niebyłe, a żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.
 1. Przed rozpoczęciem spełniania Usługi przez Sprzedawcę, Klient zobowiązany jest przygotować miejsce wykonania Usługi do jej realizacji, w tym dokonać niezbędnych czynności porządkowych. Jeżeli Usługa nie może być zrealizowana lub jej realizacja jest nazbyt utrudniona, zwłaszcza ze względów technicznych czy położenia nieruchomości uniemożliwiającego wykonanie Usługi, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia, a Klient jest zobowiązany w terminie 7 dni od wezwania Sprzedawcy ponieść jedynie uzasadnione koszty dotychczas wykonanych przez Sprzedawcę czynności w ramach realizacji Usługi, takie jak np. koszty dojazdu do miejsca wykonania Usługi itp.
 1. W przypadku zamówienia pakietów składających się z kilku usług mogą być one realizowane na ternie tylko jednej/kilku nieruchomości. Realizacja usług w ramach pakietu odbywa się w terminie wskazanym w opisie pakietu, a rezygnacja przez Klienta z realizacji danej usługi wchodzącej w skład pakietu nie jest podstawą do żądania zwrotu lub obniżenia ceny pakietu.
 1. Klient jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia do momentu zawarcia umowy, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Sprzedawcy: biuro@marketingnieruchomosci.pro.

  § 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  2. Płatności elektroniczne
  3. Płatność kartą płatniczą.
 1. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 1. Klienta zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;

§ 9

Prawa i obowiązki Sprzedawcy w zakresie realizowanych Usług

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian parametrów Usługi z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Sprzedawcy. Ww. zmiany nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.
 1. Poza innymi przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Sprzedawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) opóźnienia Klienta w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia/części wynagrodzenia;

b) naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub Umowy.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych oraz możliwości odtwarzania plików przygotowanych przez Sprzedawcę w ramach Usługi przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Klienta.

§ 10

Własność intelektualna i licencja na wykorzystanie

 1. Zawierając Umowę, Klient oświadcza, iż przysługuje mu stosowne prawo, mocą którego uprawniony jest do zlecenia wykonania Usługi na terenie nieruchomości, której wizerunek przedstawiają materiały przygotowane w ramach realizacji Umowy, jak i również do wprowadzenia na teren nieruchomości Sprzedawcy bądź jego pracowników celem wykonania Usługi.
 1. O ile nic innego nie wynika z Umowy, oferty lub informacji o Usłudze dostępnej na stronie internetowej Sklepu, z chwilą udostępnienia Klientowi materiałów, o których mowa w § 7 ust. 9, Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z tych materiałów, zwłaszcza na potrzeby marketingu ofert sprzedaży/najmu itp. nieruchomości przedstawionej na materiałach będących przedmiotem licencji, w tym do wyświetlania i publicznego odtwarzania materiałów, wykorzystania materiałów w internetowych ofertach sprzedaży/najmu itp. nieruchomości. Klient nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu ww. materiałów. Udzielenie licencji następuje w ramach wynagrodzenia za dane szkolenie.
 1. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony. Sprzedawca uprawniony jest wypowiedzieć licencję z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia.
 1. Klient nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z udzielonej mu licencji.
 1. Udzielenie przez Klienta sublicencji wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy.
 1. Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie, zwłaszcza poprzez wykorzystanie materiałów na forach internetowych, serwisach społecznościowych czy w reklamach Sprzedawcy, wizerunku nieruchomości przedstawionej na materiałach wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy. Klient uprawniony jest do cofnięcia wyrażonej zgody w terminie 3 dni od zawarcia Umowy poprzez przesłanie na adres e-mail Sprzedawcy oświadczenia o cofnięciu zgody. W takim przypadku Klient traci 20 % zniżkę za wyrażenie zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku nieruchomości uwzględnioną w cenie Usługi.
 1. Cofając zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku nieruchomości przedstawionej na materiałach wykonanych w ramach realizacji Umowy, Klient zobowiązany jest uiścić na rzecz Sprzedawcy część ceny Usługi, jaka wyraża się w utraconej dwudziestoprocentowej zniżce, w terminie 3 dni od wysłania Sprzedawcy oświadczenia o cofnięciu zgody.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

1. Warunkiem niezbędnym do prawidłowego złożenia zamówienia jest wyrażenia zgody na rozpoczęcie – po zawarciu umowy – spełnienia Usługi przez Sprzedawcę.

2. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  § 12

Reklamacja

 1. W przypadku wystąpienia wady materiałów wykonanych w ramach realizacji Usługi Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Każda reklamacja winna zawierać dane Klienta i szczegółowy opis problemu.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

  §14

Dane osobowe i prywatność

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest MISN.PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-134., KRS: 962791. Dane osobowe Klienta są podane przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie bądź w momencie składania zamówienia z pominięciem Sklepu w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze Sklepu, dokonywania zakupów i zawierania i realizacji umów na odległość, a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). Więcej informacji uzyskasz w Polityce Prywatności.

§15

Postanowienia końcowe

 1. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn, to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Klientowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie z dołączoną nową wersją Regulaminu. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu bądź składanie zamówień z pominięciem Sklepu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
 1. Klient w okresie obowiązywania Umowy winien informować pisemnie lub elektronicznie Sprzedawcę o każdej zmianie swojego adresu, a jeżeli wskazał adres do doręczeń – o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia ww. notyfikacji Sprzedawcy. W braku notyfikacji ww. zmiany wszelkie pisma, w tym zawierające oświadczenia woli Sprzedawcy, na adres ostatnio podany (w przypadku podania adresu do doręczeń – na ostatnio podany adres do doręczeń) uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane:

a) w przypadku Konsumentów przez właściwe polskie sądy powszechne, z zastrzeżeniem pouczeń zawartych w § 13;

b) w przypadku Klientów niebędących Konsumentami przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Sprzedawcy.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 r.